Light and shadow of the 36 channels (Hebrew)

450,00

Description

בקורס הזה, אני מנתח את כח החיים שפועל דרך שלושים ושש הערוצים, תוך הדגשה של כל מרכיב,
שמרכיב את הפסיכולוגיה המובנית של הערוץ ואת הלדילמות של הערוץ. הן מהכיוון של התהליך
ההומוגני הגורם לעלייה בדיסטורשן – בעיוות הנגרם כתוצאה מההתניות. והן מהפרספקטיבה של
הפוטנציאל האמיתי כמרכיב חיוני בכח החיים האנושי שלנו, שיכול להתגלם ולייצג את החיים
האנושיים עם אמת ואהבה.
אני מנתח את הערוצים דרך הפרספקטיבה הגבוהה שמתאפשרת על ידי גלגל המנדלה, היכן שניתן
לראות את היעוד והמטרה שנחשפת דרך הרבעים, ראשי האל, וצלבי החיים שהשערים הם חלק
מהם.
בקצב של ארבעה ערוצים ליום, למשך ששה ימים, משתתפי הקורס יוכלו ללמוד לא רק את הערוצים,
אלא את הבודיגראפ מזוית ומישור אחר לגמרי. ויותר מכך, משתתפי הקורס יוכלו לראות כיצד
הערוצים, הם המקום דרכו גוף הידע של מערכת העיצוב האנושי מתעורר לחיים בצורה קבועה
ותמידית בשדה האאורה של בני האדם.